Provozní řád PHS 2020 / 2021

build your own website for free

1. Výuka PHS – možnosti rodičů

Rodiče mohou být přítomni při výuce žáka a do výuky své dcery či syna se mohou aktivně zapojit (zdarma). Jakýkoli dotaz, problém či připomínku mohou zdarma konzultovat s učitelem vyučovaného předmětu. Rodiče si mohou domluvit individuální konzultační hodinu či schůzku s učitelem.


2. Platba individuálních hodin
– hudební obor

  1. Paušální platba z účtu na účet zadáním trvalého příkazu k 15. dni v měsíci. V květnu 2021 proběhne vyúčtování plateb a červen bude sloužit jako dorovnávací měsíc. Měsíční paušální platba bude zahrnovat částku vypočítanou dle přihlášených předmětů.
  2. Předplacený kredit převodem z účtu. Výši kreditu si u individuálních hodin určuje žák nebo jeho zákonný zástupce.

Minimální výše předplaceného kreditu činí 600,- Kč. Po zaplacení se vyhotoví kreditní kartička s předtištěným počtem hodin. Každá odučená či zameškaná hodina bude na kartičce zaznamenána. Po vyčerpání kreditu budou rodiče či žák SMS zprávou upozorněni na vypršení kreditu, popřípadě vyzváni k dalšímu jeho dobytí.

Pokud nedojde k včasnému zaplacení školného, budou rodiče na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k dodatečnému uhrazení. Pokud i přes upozornění nedojde k úhradě, bude žák z výuky vyloučen a jeho hodina nabídnuta jinému zájemci.


Úhrada zameškaných hodin žáka.

Pokud se žák nedostaví na hodinu, její náhrada bude účtována takto:  

1)  Absence žáka řádně omluvena: 100,- Kč

2) Absence žáka, která nebude omluvena – 200,- Kč a ztráta možnosti náhradní hodiny.3. Platba skupinových hodin
– taneční a dramatický obor

Předplacený kredit jednou za 3 měsíce bude hrazen převodem z účtu. Platí se uskutečněné hodiny. V případě zrušení hodiny ze strany učitele, nebude výuka účtována nebo bude nahrazena soustředěním. V případě absence žáka je pro PHS nemožné vracet školné z důvodu financování provozu tanečního a dramatického oboru. Pokud se však stane, že žák chyběl v 1 měsíci 3 týdny a jeho absence byla způsobena nemocí, jež byla řádně omluvena a doložena lékařským potvrzením, má nárok na 50 % slevu.

Při nezaplacení nebo nenahlášené opožděné platbě budou rodiče na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k dodatečnému uhrazení. Pokud i přes upozornění nedojde k úhradě, bude žák z výuky vyloučen.


Pokud důvodem nekonání výuky bude absence učitele, nebude školné účtováno. V případě, že žák či jeho rodiče nebudou moci zaplatit výuku v uvedeném termínu, je možné po domluvě termín platby změnit.

Číslo účtu PHS: Česká spořitelna                1158601193/0800 


4. Omlouvání hodin

Žák je povinen se při absenci omlouvat písemně (omluvenka, e-mail, sms zpráva) nebo telefonicky takto:

        - Při absenci, která je způsobená nemocí nejpozději den předem.

        - Při absenci, která je způsobená jinými důvody (rodinné, výlet, školní záležitosti) nejpozději týden předem.

Žák ve věku 15 let a výše se může omlouvat sám, žáka ve věku pod 15 let omlouvá jeho zákonný zástupce. Z důvodu bezpečnosti a důvěryhodnosti není možné, aby žáka omlouvali spolužáci ze školy či jeho kamarádi apod.


Kontakty pro omlouvání žáků:

e-mail:  info@peveckehlasovestudio.com

mobil:  Pavlína Kalousová Hocková 

776 161517 nebo 778 038373


Při neomluvení hodin dle tohoto řádu žák ztrácí nárok na slevy, náhradní hodiny a školné propadne ve prospěch PHS. Při neomluvení více jak 2 vyučovacích hodin je žák automaticky odhlášen a jeho hodina nabídnuta jinému zájemci o výuku.5. Výuka v období prázdnin

Během prázdnin se nevyučuje dle stanoveného rozvrhu. Hodiny jsou možné pouze na objednání.


6. Vystoupení

Žák má možnost své dovednosti sdílet na interních a veřejných vystoupeních. Účast žáků, kteří vystupují individuálně je dobrovolná. Žáci, kteří jsou součástí skupinového vystoupení, jsou si vědomi, že jsou součástí týmové práce a svou neúčastí by ohrozili a znehodnotili úsilí svých kolegů, proto jsou povinni se účastnit generálních zkoušek a 3 přípravných zkoušek před vystoupením, minimálně 1 měsíc předem svou neúčast na vystoupení nahlásit. Pokud žák skupinové výuky nechodí na zkoušky dle tohoto řádu, bude z vystoupení z provozních a bezpečnostních důvodů vyloučen. Žáci, kteří se nechtějí účastnit žádného vystoupení, tuto skutečnost jsou povinni na začátku školního roku nahlásit. V šatně nese odpovědnost za žáka zákonný zástupce.


Provozní řád v tanečním sále
Fitcentra Letohrad

Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele tanečního sálu a jeho příslušenství. Příslušenstvím se rozumí šatny a sociální zázemí za vstupními dveřmi do prostor Fitcentra.

Prevence škod:Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví.

Vstup do objektu: Vstup do objektu tanečního sálu je povolen pouze oprávněným osobám (žáci TO a DO v doprovodu svého pedagoga, nebo zákonného zástupce). V případě nepřítomnosti pedagoga není žákům dovolen vstup do tanečního sálu. V objektu šaten není dovoleno přechovávat cenné předměty, peněžní hotovost apod. V šatně nese odpovědnost za žáka zákonný zástupce.

Čistota a pořádek: Vstup do tanečního sálu je dovolen pouze v taneční obuvi, která nezanechává černé skvrny na podlaze. Potraviny se nesmí do sálu nosit. Pití se odkládá na určené místo. Veškeré úkony jsou prováděny podle pokynů vyučujícího, který zajišťuje bezpečnost, osvětlení sálu, reprodukční zařízení nebo další elektrospotřebiče v průběhu vyučování ovládá pouze vyučující TO a DO.

Prevence proti úrazům: Všichni žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali svoje zdraví a zdraví jiných osob. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v prostorách tanečního a dramatického oboru důsledkem porušování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

DODATEK:

  1. Před hodinou sundáme: dlouhé řetízky, hodinky a další módní doplňky, které nesouvisejí s výukou v tanečním sále
  2. Z úst vyndáme: žvýkačky, bonbóny, atd.
  3. Úprava: triko, legíny - savého materiálu, volná sukně, penízkový nebo třásňový šátek, učesané vlasy, obutí - piškoty, nebo ponožky (ne silonky)
  4. Na hodinu nosit: dohodnuté taneční a herecké rekvizity, pití, notýsek a psací potřeby, v případě výuky hudebního oboru flash disk.
  5. Covid opatření:  Žáci s příznaky infekčního onemocnění se nebudou moci účastnit výuky (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, bolest břicha, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) V případě že žák je schopen absolvovat výuku a necítí se zdravotně dobře, je možné absolvovat výuku na dálku pomocí aplikace Skype. Před začátkem vyučování je žák povinen si umýt ruce a provést desinfekci rukou.

Aktuální ceník

Pravidelná týdenní prezence          
Klasická lekce300,- Kč45 min vyučovací lekce
Zkrácená lekce
200,- Kč30 min vyučovací lekce
Prodloužená lekce
400,- Kč60 min vyučovací lekce
Skupinové předměty (dle počtu)
Taneční oborOd 70,- Kč45 min vyučovací lekce
Dramatický obor
Od 70,- Kč45 min vyučovací lekce
Nepravidelná konzultace                 
300,- Kč45 min vyučovací lekce

Slevy

Platí při týdenní pravidelné docházce dle dohody.

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73